TI lub IT (ang. Information Technology) to nowa dziedzina wiedzy, integrująca różne technologie (sprzęt komputerowy oraz oprogramowaniem, telekomunikacja, teleinformatyka) służące pozyskiwaniu informacji, selekcjonowaniu jej, analizowaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, zarządzaniu oraz przekazywaniu innym ludziom.

—Celem przedmiotu jest przede wszystkim przekazanie studentom podstawowych umiejętności w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Po drugie, nauczenie studentów stosowania źródeł informacji oraz środków i narzędzi, takich jak systemy komputerowe i pakiety oprogramowania w rozwiązywaniu problemów oraz we wspomaganiu uczenia się. Wreszcie, nie mniej ważne jest przygotowanie studentów do posługiwania się technologią informacyjną w zakresie korzystania z komputerów i komunikacji oraz do stosowania tej technologii w poznawaniu innych dziedzin.

Celem zajęć z Geografii Politycznej jest zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami, procesami i strukturami przestrzennymi o charakterze politycznym w skali lokalnej, regionalnej, państwowej i ponadnarodowej we współczesnym świecie.