Celem kursu jest ukazanie sprzeżeń pomiędzy polityką ("sztuką rządzenia państwem") a poszczególnymi płaszczyznami stosunków społecznych w skali . Obok tradycyjnych zjawisk i procesów, które można uznać za jednowymiarowe (ujęcie problemowe), analizowane będą także współczesne problemy przecinające sektorowość stosunków międzynarodowych, tj. dziejące się "w poprzek" granic oraz płaszczyzn życia społecznego, np. globalizacja, terroryzm, kultura, ekologia. Paradoksalnie, międzynarodowe stosunki polityczne stają się dziś coraz mniej polityczne ale coraz bardziej międzynarodowe w znaczeniu internacjonalizacji współpracy w poszczególnych dziedzinach.

Zajęcia poświęcone są współczesnym systemom bezpieczeństwa międzynarodowego w perspektywie ontologicznej, epistemologicznej i funkcjonalnej. Założeniom oraz emanacjom bezpieczeństwa blokowego przeciwstawiona jest narracja bezpieczeństwa zbiorowego oraz kooperacyjnego. Wymiar proceduralny bezpieczeństwa międzynarodowego analizowany w świetle struktur, elementów oraz funkcjonowania konkretnych systemów bezpieczeństwa XX i XX w. Część wykładowa systematyzuje pojęcia podstawoww oraz wiedzę o sojuszach, systemach bezpieczeństwa zbiorowego (LN i ONZ) i współczesnym, coraz bardziej permisywnym reżimie użycia siły. Ćwiczenia zaś poświęcone są systemom bezpieczeństwa w skali regionalnej.

The main goal of the course is to endow students with the basic understanding of statehood - its genesis, semantics, evolution, and deformations. The debate will be focused on the concept of state failure that entails different but overlapping aspects of the organization of that kind (i.e. its failure in socio-political, security, economic, and legal terms). This is especially popular as a keyword to understand a post-cold war security agenda. However, with the lack of a universal definition of failed states, no one knows what do they exactly stand for and what to do with the most dysfunctional and non-liberal governments in the twenty-first century.

Celem kursu jest ukazanie historycznych uwarunkowań współczesnych procesów społecznych, politycznych i gospodarczych w przestrzeni Azji regionu Pacyfiku z wyeksponawaniem zmieniających się ról państw Azji Wschodniej oraz mocarstw zewnętrznych. Część wykładowa przedmiotu wychodzi od II poł. XIX w., przedstawiając restaurację Meiji, nowy imperializm USA w regionie, upadek dynastii Qing, schyłek zachodniego imperium kolonialnego w Azji Wschodniej oraz kolejne rewolucyjne wojny domowe w Republice Chińskiej. Tematy ćwiczeń koncentrują się na II poł. XX w., będąc uzupełnieniem i aktyualizacją informacji zawartych w wykładzie.

Celem przedmiotu jest ukazanie podstawowych odmienności pomiędzy cywilizacją wschodnioazjatycką a zachodnią, a także w ramach tej pierwszej. Wpływają one na ocenę zjawiska władzy, państwa i stosunków międzynarodowych w Azji . Wyzbycie się postawy "orientalizmu" i stereotypowego wartościowania kultur "Dalekiego Wschodu" stanie się możliwe dzięki poznaniu zrębów kultur Azji Wschodniej, należących do cywilizacji pisma chińskiego. Zajęcia koncentrują sie zatem na analizie etnicznych, społecznych, aksjologicznych i filozoficznych przesłanek życia społecznego w Azji Wschodniej.

Kurs poświęcony jest polityce zagranicznej Związku Australijskiego w jej kontekście instytucjonalnym, przedmiotowym i kontekstualnym. Ukazana zostanie jej ewolucja w sensie stopniowej emancypacji Australii w ramach imperium Wielkiej Brytanii oraz na arenie międzynarodowej, a także treści głównych płaszczyzn tejże polityki (politycznej, militarnej i ekonomicznej) w zmieniających się warunkach geopolitycznych.

The course is aimed to endow students with the basic understanding of international political agenda, its changing structure, actors and dynamics. It aspires to put elements of IR theory into practice in the realm of concrete cooperation and conflict driven by globalization processes. Students have an opportunity to express their attitude towards globalization in Oxford-style debating